Stanowiska przyjęte podczas I posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP w województwie opolskim w dniu 31 stycznia 2018r. w Opolu

 

TEKSTY STANOWISK I POSIEDZENIA KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP – 31.01.2018R. OPOLE

 

Stanowisko nr 1_I Konwentu Marszałków Wojewodztw RP z dnia 31.01.2018r.

w sprawie zmiany przepisów dot. przejmowania nieruchomości wydzielonych pod drogi publiczne

 

Stanowisko nr 2_I Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 31.01.2018r.

w sprawie konieczności podjęcia działań w ochronie zdrowia umożliwiających poprawę dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w kontekście aktualnej akcji protestacyjnej lekarzy, w tym lekarzy rezydentów

Odpowiedź MZ na stanowisko nr 2_I Konwentu Marszałków

 

Stanowisko nr 3_I Konwnetu Marszałków Województw RP – 31.01.2018

w sprawie w sprawie zwiększenia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej limitu na wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych  pracowników realizujących ustawowe zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zatrudnionych w wojewódzkich urzędach pracy

Odpowiedź MRPiPS na stanowisko nr 3_I Konwentu Marszałków

 

Stanowisko nr 4_I Konwnetu Marszałków Województw RP z dn. 31.01.2018 r.

w sprawie zmiany terminu opracowania audytów krajobrazowych 

Odpowiedź GDOŚ na stanowisko nr 4_1 Konwentu Marszałków

 

Stanowisko nr 5_I Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 31.01.2018r.

w sprawie potrzeby dopuszczenia możliwości zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach programów operacyjnych 2014 – 2020 w zakresie projektów opisanych w złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz projektów w odniesieniu do których podpisana została już umowa o dofinansowanie albo podjęta decyzja o dofinansowaniu

 

Stanowisko nr 6_I Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 31.01.2018r.

 w sprawie rekomendacji Instytucji Audytowej odnoszących się do weryfikacji podwójnego finansowania i podatku VAT

 

Stanowisko nr 7_I Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 31.01.2018r.

w sprawie stanowiska dotyczącego opodatkowania podatkiem VAT dotacji przekazywanych na realizację projektów w ramach których usługi doradcze świadczone są przez beneficjentów na rzecz ostatecznych odbiorców oraz projektów dotyczących wsparcia odnawialnych źródeł energii, w ramach których JST nabywa, a następnie przekazuje i dofinansowuje zakup infrastruktury na rzecz mieszkańców