Zmienia się system zarządzania rozwojem Polski

O nowym dokumencie, przygotowywanym przez rząd, mówił na posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP w Opolu minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Rząd pracuje nad zmianami związanymi z planowaniem rozwoju naszego kraju.

Pierwsze posiedzenie Konwentu Marszałków Województw Opolskie 2018 odbywa się w Opolu. Pierwszą część posiedzenia poświęcono systemowi zarządzania rozwojem Polski. System zarządzania rozwojem Polski to dokument kierunkowy, przygotowany przez rząd. 13 grudnia 2017 roku został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów, czeka obecnie na przyjęcie przez rząd.

Minister Jerzy Kwieciński podkreślał, że jest on zbieżny z priorytetami nowego rządu. – Kładzie się w nim nacisk na gospodarkę i przyspieszenie inwestycji, A  większość inwestycji realizowanych jest w samorządach, dlatego też warto o tym rozmawiać na posiedzeniu marszałków – mówił minister.

– Chcielibyśmy wprowadzić zmiany w zarządzaniu rozwojem – polityka rozwoju ma być bardziej skuteczna, skoordynowana pomiędzy wszystkim szczeblami władzy. Chcemy usprawnić poziom wdrażania, wprowadzimy zmiany instytucjonalne na poziomie rządu, zmiany w finansowaniu polityki rozwoju  – w większym stopniu zamierzamy wprowadzić środki krajowe, nie tylko europejskie – mówił. W zarządzaniu rozwojem ważna jest integracja procesów rozwojowych  z planowaniem przestrzennym – to lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, lepsza synergia i komplementarność działań, realizacja planowanych przedsięwzięć w przestrzeni i doprowadzenie do ładu przestrzennego. Minister informował, że przygotowywane są zmiany przepisów dotyczących m.in. kompetencji zarządzania rozwojem na poszczególnych szczeblach władzy, zmiany zasad Kontraktu Terytorialnego, finansowania polityki rozwoju. Ma powstać roboczy zespół z udziałem przedstawicieli samorządów, by przygotować te zmiany (m.in. zmiany dot. opracowania zintegrowanych dokumentów na szczeblach regionalnym i lokalnym). O dokumencie mówił także prof. Jacek Szlachta. Podkreślał, że  w systemie zarządzania rozwojem Polski  samorząd województw określane jako podstawowy partner w zarządzaniu.  – Podoba się nam, że w dokumencie są różne pozycje wzmocnienia pozycji ministra właściwego ds. rozwoju.  To ważne, bo ten minister rozumie sprawy samorządów – dodawał. Ale zwracał także uwagę np. na to, że regulacje, których ostatecznie jeszcze nie ma, będą wytyczały prace nad regionalnymi dokumentami strategicznymi. A już w połowie 2019 roku powinny być projekty nowych strategii regionalnych, bo będą one wytyczały prace nad kolejną perspektywą finansowania.

Minister Kwieciński informował także marszałków, jak wygląda stan debaty na temat Polityki Spójności po roku 2020. Podkreślał, że w dyskusjach z KE przewija się temat znaczącego wpływu Polityki Spójności na jakość życia obywateli, niwelowania negatywnych skutków globalizacji, zwiększania skuteczności oraz uproszczenia systemu wdrażania. W dyskusjach o Wspólnej Polityce Rolnej podkreśla się, że jest ona  zbyt istotna dla gospodarki, by pozwolić na jej znaczące cięcia, ale powinna być bardziej efektywna. W przyszłej perspektywie możemy się spodziewać modyfikacji koncentracji tematycznej środków, prawdopodobne zwiększenia stopnia współfinansowania krajowego, dostosowania kryteriów alokacji (dodanie kwestii społecznych), uproszczenia i uelastycznienia systemu wdrażania. Bardzo duży wpływ na te rozmowy ma poziom wydatków i stan realizacji aktualnych programów operacyjnych.

Prof. Jacek Szlachta mówił  o sytuacji i wyzwaniach dla Polski w kontekście siódmego raportu kohezyjnego, który został opublikowany w październiku 2017 roku. Raport mówi m.in. o dalszej  poprawie jakości rządzenia w Polsce, która jest lepsza niż w innych państwach Europy Środkowej. Profesor podkreślał, że istotne znaczenie ma tu polityka spójności. Wskazywał także, że zmiany w europejskiej polityce spójności po 2020 roku to znaczące wyzwania dla kraju – jak kształtować dobrą pozycję Polski w tej polityce i jak obronić tę politykę.

 

1. System zarządzania rozwojewm PolskiJerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju

2. SZRP – zintegrowane podejście, najważniejsze zmiany – prof. dr hab. Jacek Szlachta, Kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

3. Polityka spójności a przyszłość Europy – prof. dr hab. Jacek Szlachta, Kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie