Stanowiska Konwentu dotyczące europejskiej i krajowej polityki strukturalnej

Wśród przyjętych przez Konwent Marszałków Województw RP  w dniu 31 stycznia stanowisk, były cztery związane z działaniami w sferze polityki strukturalnej.

Odnosząc się do obowiązku opracowania audytów krajobrazowych zawnioskowano o zmianę terminu tego działania.  Konwent po raz kolejny wyraził wątpliwości dot. zakresu i użyteczności audytów krajobrazowych i zwrócił uwagę na mało realny termin ich realizacji. Marszałkowie zaapelowali do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań formalno-prawnych związanych ze zmianą terminu uchwalania audytów krajobrazowych oraz wydaniem rozporządzenia wykonawczego, które umożliwiłoby samorządom województw realizację tego zadania zgodnie z harmonogramem określonym w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Konwent Marszałków zawnioskował także o wprowadzenie do aktualizowanych obecnie Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów możliwości dokonywania przez właściwy komitet monitorujący zmian w kryteriach wyboru projektów na etapach późniejszych niż obecnie jest to dopuszczone. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których zmiany w projektach są niezależne od instytucji zarządzających oraz beneficjentów. Przykładem jest obszar edukacji, w którym wsparciem obejmowane są szkoły osiągające najgorsze wyniki w edukacji. Po wprowadzeniu reformy oświaty część z tych szkół została zlikwidowana (gimnazja), a ich uczniowie i nauczyciele włączeni do szkół podstawowych lub szkół ponadpodstawowych, które maiły lepsze wyniki w edukacji. Zmiana przepisów powoduje że nowe placówki nie spełniają kryteriów, a tym samym należałoby rozwiązać umowę o dofinansowanie. Zmiana Wytycznych umożliwi modyfikację kryteriów przez komitet monitorujący bez konieczności rozwiązywania wielu umów, które po zmianach w projektach niezależnych od beneficjenta i instytucji zarządzających.

Konwent Marszałków wyraził także zaniepokojenie rekomendacjami, wydanymi przez Instytucję Audytową w wyniku przeprowadzonych audytów systemów zarządzania i kontroli regionalnych programów operacyjnych. Wątpliwości marszałków wzbudziły w szczególności zalecenia, nakłaniające instytucje zarządzające do realizacji zadań będących w kompetencji instytucji podatkowych oraz zakres kontrolowania projektów wykraczający poza potwierdzenie kwalifikowalności wydatków. Konwent Marszałków stoi na stanowisku, że realizacja wszystkich rekomendacji Instytucji Audytowej spowodowałaby działanie instytucji zarządzających poza uprawnieniami ustawowymi. Konwent Marszałków zwrócił się do Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa o podjęcie dialogu mającego na celu odstąpienie od tych rekomendacji Instytucji Audytowej.

I wreszcie marszałkowie z zaniepokojeniem odnieśli się do obowiązku opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanych przez beneficjentów. Zasadniczą wątpliwość budzi zmiana interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji w sytuacji, gdy obowiązujące w tym zakresie ustawodawstwo się nie zmieniło. W ocenie Konwentu Marszałków udzielone beneficjentom dotacje na rozwój odnawialnych źródeł energii nie mają bezpośredniego wpływu na cenę dostaw instalacji i ich montaż, a pokryją jedynie koszty działalności w tym zakresie, i w związku z tym nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Konwent zwrócił się więc do Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa oraz Ministerstwa Finansów o dogłębne przeanalizowanie skutków prezentowanego stanowiska i zweryfikowanie racjonalności zawartej w nim interpretacji.