Audyty krajobrazowe problemem dla samorządów województw

Audyty krajobrazowe to jeden ze strategicznych projektów w strategii  na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, które samorządy województw przyjmują z dużą rezerwą. Mówili o tym  na posiedzeniu Konwentu Krzysztof Lissowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz dr Krzysztof Badora z Uniwersytetu Opolskiego.

Krzysztof Lissowski poinformował, że projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych znajduje się na końcowych etapach prac legislacyjnych. Projekt  po konsultacjach społecznych, opiniowaniu i uzgodnieniach międzyresortowych został ponownie skierowany do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Z uwagi na to, że organem właściwym do wydania rozporządzenia jest Rada Ministrów, projekt będzie kierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, a następnie przez komisję prawniczą i Radę Ministrów.

Zgodnie z ustawą, pierwsze audyty należy wykonać w ciągu trzech lat od wejścia jej w życie, a więc do września 2018 roku. Krzysztof Lissowski powiedział, że podjęto także inicjatywę legislacyjną mającą na celu wydłużenie czasu na realizację audytów krajobrazowych.

W związku z tym, że szczegółowe rozporządzenie w tej sprawie jeszcze nie obowiązuje, prace są bardzo szczegółowe i długotrwałe,  termin wrześniowy jest bardzo trudny do przyjęcia przez samorządy województw.  Mówił o tym dr Krzysztof Badora z Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego. Wyjaśniał,  jak te audyty mają być wykonane.  Audyty powinny zawierać część ekspercką i formalno-prawną, mają być przyjęte uchwałami sejmików. Powinny inwentaryzować, waloryzować i oceniać krajobrazy, mają  wyróżnić tzw. krajobrazy priorytetowe, które mają być poddane szczególnej ochronie, i które mają być uzgadniane z samorządami lokalnymi. To konieczne dla przyszłych planów zagospodarowania przestrzennego, ważne też dla przebudowy parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.

W GDOŚ trwają prace, które mają pomóc samorządom w opracowaniu audytów, w regionach także prowadzone są prace, ale cały czas samorządy czekały na to rozporządzenie, które właśnie zostało podpisane.

W trakcie dyskusji członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza zwracał uwagę na to, że możemy wydać dużo pieniędzy na bardzo pracochłonny dokument, który będzie mało użyteczny. Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa także wyrażał wątpliwość co do użyteczności tego dokumentu.   Marszałkowie podkreślali, że termin realizacji jest mało realny. W tej sprawie zostało przygotowane stanowisko Konwentu.

 

7. Zadania i problemy samorządów związane z realizacją tzw. Ustawy Krajobrazowej…dr Krzysztof Badora, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Uniwersytet Opolski